Spotkanie z przedstawicielem Komisjii Europejskiej w sprawie inteligentnych specjalizacji

  • Drukuj

29 i 30 maja 2014 r. odbyły się spotkania z panem Jackiem Wojciechowiczem - ekspertem Komisji Europejskiej z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego oraz partnerami społeczno-gospodarczymi na temat strategii inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Potrzeba wskazania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym i regionalnym wynika przede wszystkim z konieczności spełnienia warunku ex-ante dla otrzymania wsparcia funduszy europejskich, w odniesieniu do Celu Tematycznego 1:  Zwiększenie nakładów na badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje, ujętego w Umowie Partnerstwa, tj.: istnienie krajowych lub regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, zgodnie z krajowym programem reform, w celu zwiększenia wydatków na badania i innowacje ze środków prywatnych, co jest cechą dobrze funkcjonujących krajowych lub regionalnych systemów badań i innowacji i jest kryterium warunkującym wsparcie na ww. obszary w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

 

 

W który opisuje 6 podstawowych działań w procesie tworzenia inteligentnych strategii w tym analizę potencjału innowacyjnego, model wdrażania i zarządzania RIS 3, wypracowanie wspólnej wizji, identyfikacja priorytetów, zdefiniowanie planu działania za pomocą polityki koherencji, monitoring i ewaluację

 

 

Zgodnie przewodnikiem „RIS3 Guide rozwój oparty na „smart specialisations” powinien:

  •     skupiać wsparcie strategiczne na kluczowych regionalnych priorytetach, wyzwaniach
  •     i zapotrzebowaniu na rozwój oparty na wiedzy w regionie, włącznie z działaniami związanymi z ICT
  •     bazować na mocnych stronach regionu, jego konkurencyjności i potencjale rozwojowym
  •     wspierać innowacji oraz pobudzać inwestycje w sektorze prywatnym
  •     angażować interesariuszy oraz zachęcać do innowacyjności i eksperymentów
  •     mieć oparcie w dowodach (badaniach i analizach) i posiadać odpowiedni system monitoringu i ewaluacji

 

 

Samorząd Województwa prowadząc prace konsultacyjne i analityczne wyłonił  trzy obszary inteligentnych specjalizacji, pełniących rolę przede wszystkich funkcjonalnych, niekoniecznie powiązanych z nauką. Zostały one zaprezentowane w Strategii Rozwoju społeczno–gospodarczego Województwa Warmińsko-mazurskiego, przyjętej Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr XXVIII/553/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. Ze względu na szybko zmieniające się realia technologiczne i naukowe niezbędne są jednak ciągłe działania w zakresie monitorowania inteligentnych specjaliacji województwa stąd jest to proces elastyczny i ciągły.

 

 Realizacja procesu definiowania inteligentnych specjalizacji oraz sposoby i wymiaru zaangażowania odpowiednich interesariuszy w myśl idei "przedsiębiorczych odkryć". to główne tematy rozmów  z przedstawicielem KE.Pan Jacek Wojciechowicz jest jednym z ekspertów KE, którzy na prośbę regionów analizują dokumenty strategiczne oraz formułują rekomendacje, kótre przekazywane są regionom oraz przedstawicielom Komisjii Europejskiej.